Skip to main content

Kontakty- osoby

1. Pobranie listy kontaktów- osób zapisanych w CRM

Metoda pozwala na pobranie kontaktów (osób) zapisanych w bazie CRM. 

Metoda: GET
Adres URL: {twoja_nazwa}.ccrm.pl/publicApi/people

Metoda stosuje stronicowanie powyżej 1000 rekordów. API zwróci zawsze maksymalnie 1000 rekordów, a o resztę należy zapytać dodając do adresu page={numer_strony}. Przykładowo, dla sytuacji gdzie jest więcej niż 1000 rekordów stosujemy:

{twoja_nazwa}.ccrm.pl/publicApi/people?page=2

Struktura odpowiedzi

Właściwość

Wartość

Opis

success

bool


data.uuid

uuid

Wartość identyfikująca rekord.

data.firstName

string | null

Pierwsze imię.

data.middleName

string | null

Drugie imię.

data.lastName

string | null

Nazwisko.

data.pesel

string | null

PESEL.

data.avatar

string | null

Nazwa pliku z avatarem.

data.description

string | null

Opis.

data.phone1

string | null

Numer telefonu.

data.phone1Name

string | null

Nazwa numeru telefonu.

data.phone2

string | null

Numer telefonu.

data.phone2Name

string | null

Nazwa numeru telefonu.

data.phone3

string | null

Numer telefonu.

data.phone3Name

string | null

Nazwa numeru telefonu.

data.email1

string | null

Adres e-mail.

data.email1Name

string | null

Nazwa adresu e-mail.

data.email2

string | null

Adres e-mail.

data.email2Name

string | null

Nazwa adresu e-mail.

data.email3

string | null

Adres e-mail.

data.email3Name

string | null

Nazwa adresu e-mail.

data.idDocType

string | null | in:Dowód osobisty, Paszport, Karta pobytu, Prawo jazdy, Inny


Typ dokumentu

data.idDocTypeName

string | null

Nazwa dokumentu.

data.idDocNumber

string | null

Numer dokumentu.

data.idDocIssuer

string | null

Organ wydający dokument.

otherData.totalCount

int

Ilość osób.

message

string


data.address1

object

Tabela pomocnicza: address.

data.address2

object

Tabela pomocnicza: address.

data.address3

object

Tabela pomocnicza: address.

data.organisations

array

Tabela pomocnicza: organisation.

data.flags

array

Tabela pomocnicza: flag.

data.supervisors

array

Tabela pomocnicza: supervisor.

data.CustomValue

array

Tabela pomocnicza: customValue.

Tabela pomocnicza: address

Właściwość

Wartość

Opis

uuid

uuid

Wartość identyfikująca rekord.

name

string

Nazwa adresu.

street

string | null

Ulica.

buildingNo

string | null

Budynek.

localNo

string | null

Lokal.

postcode

string | null

Kod pocztowy.

city

string | null

Miasto.

voivodeship

string | null

Województwo.

country

string | null

Kraj.

district

string | null

Powiat.

Tabela pomocnicza: organisation

Właściwość

Wartość

Opis

uuid

uuid

Wartość identyfikująca rekord.

name

string

Nazwa organizacji.

phone1

string | null

Numer telefonu.

phone1Name

string | null

Nazwa numeru telefonu.

phone2

string | null

Numer telefonu.

phone2Name

string | null

Nazwa numeru telefonu.

phone3

string | null

Numer telefonu.

phone3Name

string | null

Nazwa numeru telefonu.

email1

string | null

Adres e-mail.

email1Name

string | null

Nazwa adresu e-mail.

email2

string | null

Adres e-mail.

email2Name

string | null

Nazwa adresu e-mail.

email3

string | null

Adres e-mail.

email3Name

string | null

Nazwa adresu e-mail.

role

string | null

Rola jaką pełni osoba kontaktowa w danej organizacji.

Tabela pomocnicza: flag

Właściwość

Wartość

Opis

uuid

uuid

Wartość identyfikująca rekord.

name

string

Nazwa flagi.

color

string

Kolor flagi.

reluuid

uuid

Wartość identyfikująca powiązanie flagi z osobą kontaktową.

Tabela pomocnicza: supervisor

Właściwość

Wartość

Opis

uuid

uuid

Wartość identyfikująca rekord.

role

string in:watcher,manager

Pełniona funkcja (watcher- obserwator, manager- opiekun).

useruuid

uuid

Wartość identyfikująca użytkownika.

firstName

string

Imię.

lastName

string

Nazwisko.

extension

int

Numer SIP.

workNumber

string

Numer służbowy.

email

string

Adres email.

Tabela pomocnicza: customValue

Właściwość

Wartość

Opis

uuid

uuid

Wartość identyfikująca rekord.

type

string

Typ własnego pola.

value

string

Wartość własnego pola.

Przykład odpowiedzi
{
  "success":true,
  "data":[
    {
      "uuid":"2b4a0a5d-292c-4d3a-8ef4-60707f70b49c",
      "firstName":"Jadwiga",
      "middleName":null,
      "lastName":"Testowa",
      "pesel":null,
      "avatar":null,
      "description":null,
      "phone1":"+48 777 888 999",
      "phone1Name":null,
      "phone2":"",
      "phone2Name":null,
      "phone3":"",
      "phone3Name":null,
      "email1":"jadwigatestowa@op.pl",
      "email2":null,
      "email3":null,
      "email1Name":"Służbowy",
      "email2Name":null,
      "email3Name":null,
      "idDocType":null,
      "idDocTypeName":null,
      "idDocNumber":null,
      "idDocIssuer":null,
      "address1":{
        "uuid":"e49e3994-7aa4-40d4-9e36-02e955ee75ee",
        "name":"Adres",
        "street":"Katowicka",
        "buildingNo":"12",
        "localNo":"2",
        "postcode":"44-199",
        "city":"Jastrzębie-Zdrój",
        "voivodeship":"śląskie",
        "country":"Polska",
        "district":"jastrzębski"
      },
      "address2":{
        "uuid":"45ab0f18-755b-440f-8277-4513713262f0",
        "name":"Adres",
        "street":null,
        "buildingNo":null,
        "localNo":null,
        "postcode":null,
        "city":null,
        "voivodeship":null,
        "country":null,
        "district":null
      },
      "address3":{
        "uuid":"9a5c9a06-5e8a-4533-9ed3-be023e6f662d",
        "name":"Adres",
        "street":null,
        "buildingNo":null,
        "localNo":null,
        "postcode":null,
        "city":null,
        "voivodeship":null,
        "country":null,
        "district":null
      },
      "organisations":[
        {
          "uuid":"74a39828-b179-4c9e-bcfe-884a4702ff80",
          "name":"Firma XYZ",
          "phone1":"+48 444 555 666",
          "phone1Name":"Służbowy",
          "phone2":"",
          "phone2Name":null,
          "phone3":"",
          "phone3Name":null,
          "email1":"test1@gmail.com",
          "email1Name":null,
          "email2":"test2@gmail.com",
          "email2Name":null,
          "email3":"test3@gmail.com",
          "email3Name":null,
          "role":null
        }
      ],
      "flags":[
        {
          "name":"Indywidualny",
          "uuid":"787179de-895c-43f7-be17-0e3dac027041",
          "color":"#a67341",
          "reluuid":"9d6f429f-c1e8-4394-afd2-0b96d31d22ef"
        },
      ],
      "supervisors":[
        {
          "uuid":"ff6abb0b-e9d4-4fd2-98fa-b62a0c77535b",
          "role":"manager",
          "useruuid":"a06c5ace-5cc6-4583-a7f3-a942d72e1c0c",
          "firstName":"Jan",
          "lastName":"Kowalski",
          "extension":888,
          "workNumber":"+48 22 113 14 15",
          "email":"jkowalski@firmaxyz.pl"
        },
      ],
      "customValue":[
        {
          "uuid":"81b120cf-8e98-480b-acb9-790c420029d1",
          "type":"text",
          "param":{
            "type":"text",
            "name":"Produkt",
            "required":false,
            "contactType":[
              "person"
            ],
            "isLink":false,
            "isMultiline":false,
            "minLength":0,
            "maxLength":50,
            "uuid":"81b120cf-8e98-480b-acb9-790c420029d1"
          },
          "value":"Produkt1"
        },
      ]
    },
  ],
  "otherData":{
    "totalCount":655330
  },
  "message":"OK"
}


2. Dodanie nowego kontaktu- osoby

Metoda pozwala na dodanie osoby do bazy kontaktów w CRM.

Metoda: POST
Adres URL: {twoja_nazwa}.ccrm.pl/publicApi/people

Struktura żądania

Właściwość

Wartość

Opis

firstName

required | max:100 | string

Pierwsze imię.

middleName

null | max:100 | string

Drugie imię.

lastName


required | max:100 | string

Nazwisko.

pesel


null | PESEL

PESEL.

description

null | max:65535 | string

Opis.

phone1

null | phone

Numer telefonu.

phone1Name

null | string | max:128

Nazwa numeru telefonu.

phone2

null | phone

Numer telefonu.

phone2Name

null | string | max:128

Nazwa numeru telefonu.

phone3

null | phone

Numer telefonu.

phone3Name

null | string | max:128

Nazwa numeru telefonu.

email1

null | max:128 | email

Adres e-mail.

email1Name

null | string | max:128

Nazwa adresu e-mail.

email2

null | max:128 | email

Adres e-mail.

email2Name

null | string | max:128

Nazwa adresu e-mail.

email3

null | max:128 | email

Adres e-mail.

email3Name

null | string | max:128

Nazwa adresu e-mail.

idDocType

null | string | in:"Dowód osobisty","Paszport","Karta pobytu","Prawo jazdy","Inny" | required_with:idDocNumber


Nazwa dokumentu.

idDocNumber

null | string | required_with:idDocType


Numer dokumentu.

idDocIssuer


null | string

Organ wydający dokument.

addresses

null | array

Tabela pomocnicza: address - request data.

organisations

null | array

Tabela pomocnicza: organisation - request data.

supervisors

null | array

Tabela pomocnicza: supervisor - request data.

customFields

null | array

Tabela pomocnicza: customField - request data.

avatar

null | string | uuid

uuid avataru.

Tabela pomocnicza: address - request data

Właściwość

Wartość

Opis

name

required | max:128 | string

Nazwa adresu.

street

null | max:128 | string

Ulica.

city

null | max:64 | string

Miasto.

postcode

null | max:16 | string

Kod pocztowy.

building_no

null | max:16 | string

Budynek.

local_no

null | max:16 | string

Lokal.

voivodeship

null|  max:64 | string

Województwo.

country

null | max:64 | string

Kraj.

name

required | max:128 | string

Nazwa adresu.

street

null | max:128 | string

Ulica.

district

null | max:64 | string

Powiat.

Tabela pomocnicza: organisation - request data

Właściwość

Wartość

Opis

.

uuid

Uuid organizacji.

Tabela pomocnicza: supervisor - request data

Właściwość

Wartość

Opis

user

uuid

Uuid użytkownika CRM.

role

required | string | in: watcher, manager

Rola przypisanego użytkownika.

Tabela pomocnicza: customField - request data

Właściwość

Wartość

Opis

uuid

uuid

Uuid własnego pola.

Przykład żądania
{
  "description":"Opis Bartosza",
  "phone1":"48999666333",
  "phone1Name":"Numer 1",
  "email1":"bartosz@bartosz.pl",
  "email1Name":"Email 1",
  "firstName":"Bartosz",
  "lastName":"Nowak",
  "middleName":"Adam",
  "customFields":[
    {
      "uuid":"81b120cf-8e98-480b-acb9-790c420029d1",
      "value":"Produkt 1"
    },
    {
      "uuid":"78488c2c-95e1-4c51-b3d2-2674b93a1372",
      "value":"12"
    },
    {
      "uuid":"183619e0-af10-4584-b260-bd81324a6ec2",
      "value":[
        "cd"
      ]
    },
    {
      "uuid":"5e4d85b1-5e37-4cd9-8fd5-21e8e5ed4e0f",
      "value":"12"
    }
  ],
  "organisations":[
    "69861ece-9b84-4d6d-afc7-90f63317b5f4"
  ],
  "addresses":[
    {
      "buildingNo":"15",
      "city":"Gliwice",
      "country":"Polska",
      "localNo":"4",
      "postcode":"44-100",
      "street":"Makoszowska",
      "voivodeship":"śląskie",
      "district":"miasto Tychy",
      "name":"Adres główny"
    },
    {
      "buildingNo":"8",
      "city":"Gliwice",
      "country":"Polska",
      "localNo":"2",
      "postcode":"44-100",
      "street":"Bydgoska",
      "voivodeship":"śląskie",
      "district":"miasto Tychy",
      "name":"Adres korespondencyjny"
    },
    {
      "buildingNo":"99",
      "city":"Gliwice",
      "country":"Polska",
      "localNo":"1",
      "postcode":"44-100",
      "street":"Podkarpacka",
      "voivodeship":"śląskie",
      "district":"miasto Tychy",
      "name":"Adres dodatkowy"
    }
  ],
  "supervisors":[
    {
      "role":"manager",
      "user":"f6e4999b-6292-45ab-bb02-20b2e9284280"
    },
    {
      "role":"watcher",
      "user":"34b1f634-65e9-4b9a-bec8-b8de541a580a"
    }
  ]
}

Struktura odpowiedzi

Jak w przypadku metody na pobranie pobranie listy kontaktów- osób zapisanych w CRM (pkt 1).

Przykład odpowiedzi
{  
"success":true,
  "data":{
    "uuid":"0330dbf9-a34a-4220-8be9-69551ef8c91a",
    "firstName":"Bartosz",
    "middleName":"Adam",
    "lastName":"Nowak",
    "pesel":null,
    "avatar":null,
    "description":"Opis Bartosza",
    "phone1":"+48 999 666 333",
    "phone1Name":"Numer 1",
    "phone2":"",
    "phone2Name":null,
    "phone3":"",
    "phone3Name":null,
    "email1":"bartosz@bartosz.pl",
    "email2":null,
    "email3":null,
    "email1Name":"Email 1",
    "email2Name":null,
    "email3Name":null,
    "idDocType":"",
    "idDocTypeName":null,
    "idDocNumber":null,
    "idDocIssuer":null,
    "address1":{
      "uuid":"651ce08f-2a36-4f07-bf47-8e516c0bc915",
      "name":"Adres główny",
      "street":"Makoszowska",
      "buildingNo":15,
      "localNo":4,
      "postcode":"44-100",
      "city":"Gliwice",
      "voivodeship":"śląskie",
      "country":"Polska",
      "district":"miasto Tychy"
    },
    "address2":{
      "uuid":"fed78150-9e4d-4997-8aca-33132aa9eb38",
      "name":"Adres korespondencyjny",
      "street":"Bydgoska",
      "buildingNo":8,
      "localNo":2,
      "postcode":"44-100",
      "city":"Gliwice",
      "voivodeship":"śląskie",
      "country":"Polska",
      "district":"miasto Tychy"
    },
    "address3":{
      "uuid":"3349bbb7-b714-40aa-973c-b4aa95a765bb",
      "name":"Adres dodatkowy",
      "street":"Podkarpacka",
      "buildingNo":99,
      "localNo":1,
      "postcode":"44-100",
      "city":"Gliwice",
      "voivodeship":"śląskie",
      "country":"Polska",
      "district":"miasto Tychy"
    },
    "organisations":[
      {
        "uuid":"69861ece-9b84-4d6d-afc7-90f63317b5f4",
        "name":"Firma XYZ",
        "phone1":"+48 888 555 222",
        "phone1Name":null,
        "phone2":"",
        "phone2Name":null,
        "phone3":"",
        "phone3Name":null,
        "email1":"firmaxyz@firmaxyz.pl",
        "email1Name":"Email firmowy",
        "email2":null,
        "email2Name":null,
        "email3":null,
        "email3Name":null,
        "role":null
      }
    ],
    "supervisors":[
      {
        "uuid":"7c42b8a4-5184-4a6a-8c7b-c47eac063802",
        "role":"manager",
        "useruuid":"f6e4999b-6292-45ab-bb02-20b2e9284280",
        "firstName":"Marian",
        "lastName":"Nowak",
        "extension":null,
        "workNumber":"",
        "email":"mnowak@firmatestowa.pl"
      },
      {
        "uuid":"02b363d3-714b-49e3-91b4-91a7d8ca085c",
        "role":"watcher",
        "useruuid":"34b1f634-65e9-4b9a-bec8-b8de541a580a",
        "firstName":"Adam",
        "lastName":"Wasik",
        "extension":101,
        "workNumber":"+48 333 555 444",
        "email":"awasik@firmatestowa.pl "
      }
    ],
    "customValue":[
      {
        "uuid":"81b120cf-8e98-480b-acb9-790c420029d1",
        "type":"text",
        "param":{
          "type":"text",
          "name":"Produkt",
          "required":false,
          "contactType":[
            "person"
          ],
          "isLink":false,
          "isMultiline":false,
          "minLength":0,
          "maxLength":50,
          "uuid":"81b120cf-8e98-480b-acb9-790c420029d1"
        },
        "value":"Produkt 1"
      },
      {
        "uuid":"7b0abc08-afa4-4946-ad23-ad4646072853",
        "type":"date",
        "param":{
          "type":"date",
          "name":"Data zamówienia",
          "required":true,
          "contactType":[
            "person",
            "organisation"
          ]
        },
        "value":null
      },
      {
        "uuid":"96d8ad7a-ffef-4b5f-a38f-f21e7c8bb97e",
        "type":"number",
        "param":{
          "type":"number",
          "name":"Ilość",
          "required":false,
          "contactType":[
            "person",
            "organisation"
          ],
          "minValue":5,
          "maxValue":20,
          "uuid":"96d8ad7a-ffef-4b5f-a38f-f21e7c8bb97e"
        },
        "value":13
      },
  "otherData":{
    "totalCount":1
  },
  "message":"OK"
}


3. Edycja istniejącego kontaktu- osoby

Metoda pozwala na edytowanie istniejącej osoby w bazie kontaktów CRM.

Metoda: PATCH
Adres URL: {twoja_nazwa}.ccrm.pl/publicApi/people/{uuid}

Struktura żądania

Jak w przypadku metody na dodanie nowego kontaktu- osoby (pkt 2).

Przykład żądania
{
  "firstName":".Stanisława",
  "middleName":"Janina",
  "lastName":"Testowa",
  "pesel":"",
  "description":"",
  "phone1":"48888555222",
  "phone1Name":"Prywatny",
  "phone2":"",
  "phone2Name":"",
  "phone3":"",
  "phone3Name":"",
  "email1":"",
  "email1Name":"",
  "email2":"",
  "email2Name":"",
  "email3":"",
  "email3Name":"",
  "idDocType":"",
  "idDocNumber":"",
  "idDocIssuer":""
}

Struktura odpowiedzi

Jak w przypadku metody na pobranie pobranie listy kontaktów- osób zapisanych w CRM (pkt 1).

Przykład odpowiedzi
{
  "success":true,
  "data":{
    "uuid":"4b1b1dc7-8875-4550-bd26-7526320f0df9",
    "firstName":".Stanisława",
    "middleName":"Janina",
    "lastName":"Testowa",
    "pesel":null,
    "avatar":"",
    "description":null,
    "phone1":"+48 888 555 222",
    "phone1Name":"Prywatny",
    "phone2":"",
    "phone2Name":null,
    "phone3":"",
    "phone3Name":null,
    "email1":null,
    "email2":null,
    "email3":null,
    "email1Name":null,
    "email2Name":null,
    "email3Name":null,
    "idDocType":null,
    "idDocTypeName":null,
    "idDocNumber":null,
    "idDocIssuer":null,
    "address1":{
      "uuid":"45a0a082-ff89-4d85-8975-402d3e8d5a6c",
      "name":null,
      "street":null,
      "buildingNo":null,
      "localNo":null,
      "postcode":null,
      "city":null,
      "voivodeship":null,
      "country":null,
      "district":null
    },
    "address2":null,
    "address3":null,
    "organisations":{
    },
    "customValue":null
  },
  "otherData":{
    "totalCount":1
  },
  "message":"OK"
}


4. Usunięcie istniejącego kontaktu- osoby

Metoda pozwala na usunięcie istniejącej osoby w bazie kontaktów CRM.

Metoda: DELETE
Adres URL: {twoja_nazwa}.ccrm.pl/publicApi/people/{uuid}

Struktura odpowiedzi

Właściwość

Wartość

Opis

success

bool


data

string


otherData.totalCount

int

Ilość usuniętych rekordów.

message

string


Przykład odpowiedzi
{
  "success":true,
  "data":"OK",
  "otherData":{
    "totalCount":1
  },
  "message":"OK"
}