Skip to main content

Zabezpieczenia portalu

Polityka bezpieczeństwa logowania jest zbiorem określonych warunków jakie użytkownik musi spełnić, aby móc zalogować się do Panelu Klienta.

Do utworzonej polityki przypisani mogą być wszyscy użytkownicy, dany zespół lub pojedyncza osoba, a każdemu z użytkowników przypisana może zostać wyłącznie jedna polityka.

Zastosowanie tej funkcji ma na celu ograniczenie dostępu do Panelu Klienta osobom nieupoważnionym lub pracownikom po za godzinami pracy.

Aby utworzyć nową politykę logowania, w Panelu Klienta przejdź do zakładki Konto i Finanse i wybierz opcję Zabezpieczenie Portalu.

image-1649755073019.png

Następnie kliknij w button Utwórz Nową Politykę i wprowadź podstawowe parametry:

  • nazwa polityki - dowolna nazwa, pomoże w ich rozróżnieniu w przypadku posiadania kilku polityk.
  • okres obowiązywania - należy podać okres kiedy polityka ma obowiązywać.

W kolejnym kroku należy wybrać jedną z trzech opcji dotyczących logowania:

  • nie stosuj ograniczeń wg adresów IP lub wg krajów (po adresie IP).
  • korzystaj z tych samych ustawień do logowania do Panelu Klienta, z jakich korzystają aparaty telefoniczne.
  • dostęp do Panelu Klienta, tylko z poniższych adresów IP.  

Screenshot2.png

Następnie istnieje możliwość zastosowania opcji ograniczenia dostępu do Panelu Klienta dla konkretnych dni oraz przedziałów czasowych.

Screenshot5.png

Aby przejść do przypisania pracowników do danej polityki w pierwszej kolejności należy ją zapisać.

Zrzut ekranu 2022-04-12 114028.png

Po zapisaniu polityki logowania pojawi się możliwość wybrania z listy jej członków, którzy podlegać będą rygorowi weryfikacji zgodnie z ustaloną regułą.

Zrzut ekranu 2022-04-12 114243.png

Utworzoną politykę w dowolnym momencie można edytować zmieniając jej reguły bądź dodawać nowo przypisanych użytkowników.

Zrzut ekranu 2022-04-12 114517.png